fbpx

Hírlevél adatvédelmi tájékoztató

Kedves látogató!

E Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelőnél zajló adatkezelés tiszteletben tartsa a természetes  személyek magánszféráját és biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság  követelményeinek érvényesülését, továbbá előzetes tájékoztatást nyújtson Érintetteknek  személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével összefüggésben, valamint meghatározza az  adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatók elérhetőségét. 

Cégnév: HALZÓNA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 14 09 314610
Székhely: 8651 Balatonszabadi, Külsőhegy 7.
Adószám: 25160015-2-14
Weboldal: https://halzona-balatonszabadi.hu/
E-mail: info@horizonbalaton.hu
Telefon: +36 30 562 1035
Törvényes képviselő: Horváth István Szilárdné ügyvezető
Adatkezelés célja: Weboldallal kapcsolatos adatkezelés
Folyamat: Általános hírlevél küldés
Érintett: Weboldal látogató
Adatfajta: Személyes adat 
Személyes adat: E-mail címe, Személynév
Jogalap: Az érintett hozzájárult
Jogszabály: Nem jogszabályban meghatározott.
Tárolási idő: Tiltakozásig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Önkéntes Hozzájárulás 

Adatkezelő az Érintettek személyes adatait önkéntes hozzájárulás alapján is kezeli. Ezen  hozzájárulás bármikor visszavonható. 

Az Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége 

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://halzona-balatonszabadi.hu/ oldalon és  a következő fizikai elérhetőségeken: 8651 Balatonszabadi, Külsőhegy 0148/11. hrsz. Az  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a jövőre nézve egyoldalúan  módosítsa. 

Definíciók:

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy  közvetve – azonosítható természetes személy. 

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes  adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító  jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális  azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó  következtetés. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját  meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket  meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a  műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,  megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,  összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat  további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,  valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS 

minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé  tétele. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a  műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás  helyétől. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem  lehetséges. 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben  automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy  aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 

Rendszer: az Adatkezelő gépi feldolgozását és – amennyiben van – partnereik interneten  keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége  (továbbiakban: „Rendszer”). 

Az Adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. 

Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon  nem szabad felhasználni. 

A kezelt személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell  felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. 

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt  személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen  elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására. 

Adattovábbítás 

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt  személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály  vagy jogerős hatósági határozat, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának  észlelése kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az  Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló  társadatkezelőinek és/vagy adatfeldolgozóinak, ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket  Érintett vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően Adatkezelő  kizárólag jelen Tájékoztatóban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át adatot  harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében  megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe Érintettet nem  hozhatja. 

Az adatkezelés biztonsága 

Adatkezelő a GDPR 32. Cikke szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak  érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat  a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat,  amelyek a GDPR valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához  szükségesek, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az Érintett észszerű  elvárásait, valamint a tudomány és technológia állását, és a végrehajtási kockázatokkal és a  védelmet igénylő személyes adatok jellegével összefüggő költségeit. 

Adatkezelő papír és gépi feldolgozás keretében kezel adatokat. Ahol az adatkezelés  automatizáltan történik ott csak kivételesen és indokoltan szükséges mértékben kerülhet sor  bármilyen adat ember közreműködést igénybe vevő kezelésére. 

Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és  sérülés ellen. Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag  rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása  szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,  automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett  esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben ilyenre sor kerül, az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző  alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek  céljából az Adatkezelő munkatársai külön is kötelesek és munkájuk során gondoskodnak arról,  hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok  tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem  hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

Adatkezelő mindenkori döntési kompetenciával rendelkező vezető tisztségviselője az  Adatkezelő sajátosságainak figyelembevételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az  adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és  hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

Az adatfelvétel módja 

Adatkezelő az Érintettek jelen Tájékoztató szerinti adatait törvényes képviselőn,  meghatalmazott úján/nyilvános forrásból, minden más esetben közvetlenül Érintettől önkéntes  hozzájárulás alapján kapja, szerzi. 

A megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben az Érintett felel. Adatkezelő a neki  megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. 

Adatkezelő eleget téve a GDPR III. fejezet 14. cikkének (3) foglalt kötelezettségének, ha a  személyes adatokat nem az Érintettől szerezte, Adatkezelő az általa ismert elérhetőségek – ha  ismert, lehetőség szerint e-mail – útján haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon belül  tájékoztatja az Érintettet az alábbiakról: 

∙ az Adatkezelőnek és – ha van ilyen – az Adatkezelő képviselőjének a kiléte és  elérhetőségei; 

∙ az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei – ha van ilyen; 

∙ a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; ∙ a személyes adatok kategóriái; 

∙ a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; ∙ adott esetben annak ténye, hogy az Adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett  vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,  továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a GDPR  46. cikkben, a GDPR 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második  albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák  megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az  elérhetőségükre való hivatkozás; 

∙ a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam  meghatározásának szempontjai; 

∙ ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő  vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

∙ az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,  és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett  adathordozhatósághoz való joga; 

∙ a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján  alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához 

való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott  adatkezelés jogszerűségét; 

∙ a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ∙ a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető  forrásokból származnak-e; 

∙ a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,  ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott  logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen  jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

Adatfeldolgozók 

Társadatkezelő/Adatfeldolgozó Érintett adatok köreÉrintett  adatkezelési  cél(ok)Adatkezelés fizikai  helyszíne
MaierLite Limited E-mail címe,  SzemélynévWeboldallal  kapcsolatos  adatkezelésGround Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2,  D02 P593, Ireland

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást  vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

∙ az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és  elérhetősége; 

∙ az adatkezelés céljai; 

∙ az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; ∙ olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,  ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket; ∙ adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére  történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a  nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a GDPR Rendelet 49. cikk (1)  bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák  leírása; 

∙ ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; ∙ ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések  általános leírása. 

Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a nyilvántartást. Adatvédelmi tisztviselő 

Figyelemmel arra, hogy a GDPR Rendelet 37. Cikkében foglalt kötelező eset – különleges  adatok kezelése, érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, közfeladat  ellátása – egyike sem áll fenn, adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem került sor.

Az Érintett jogai 

Tájékoztatási jog 

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az  adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Az Érintett 

∙ tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; 

∙ kérheti személyes adatainak helyesbítését; 

∙ kérheti személyes adatainak törlését vagy korlátozását; 

∙ élhet adathordozhatósághoz való jogával; 

∙ tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen; 

∙ visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását; 

∙ jogainak megsértése esetén Adatkezelőhöz, az adatvédelmi hatósághoz és bírósághoz  fordulhat. 

Hozzáférési jog 

Az Érintett benyújtott kérelmére, amennyiben a tájékoztatás törvény alapján nem tagadható  meg, Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettre vonatkozóan 

∙ az adatkezelés céljáról; 

∙ az adatkezelés jogalapjáról; 

∙ az érintett személyes adatok kategóriáiról; 

∙ esetleges adatfeldolgozók nevéről, címéről, valamint adatkezeléssel összefüggő  tevékenységükről; 

∙ azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják; ∙ az adatkezelés időtartamáról; 

∙ esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett  intézkedésekről; 

∙ azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok  helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes  adatok kezelése ellen; 

∙ valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; ∙ ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden  elérhető információról; 

∙ ha van ilyen, az automatizált döntéshozatal tényéről, beleértve a profilalkotást is,  valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó  érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre  nézve milyen következményekkel jár; 

∙ amennyiben van ilyen, Érintett személyes adatának harmadik országba történő  továbbításáról. 

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban  harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

Helyesbítéshez való jog

Érintett kérésére Adatkezelő köteles helyesbíteni a rá vonatkozó, valóságnak nem megfelelő,  pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett kérheti a hiányos  személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ameddig az adatok  pontosítása, kiegészítése nem végezhető el, Adatkezelő korlátozza a személyes adatok  kezelését, és az adatkezelési műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti. 

Törléshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a  rá vonatkozó személyes adatokat, ha 

∙ a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy  más módon kezelték; 

∙ az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja; ∙ az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, és Adatkezelőnek nincsen  elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen  üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

∙ a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

∙ a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

∙ a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül a gyermekeknek kínált, információs  társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatosan – a szülői felügyeletet  gyakorló személy hozzájárulásának hiányában – került sor. 

Amennyiben adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének  kötelezettsége fennáll, az adatkezelést megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig  megsemmisíti. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket  és technikai intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket a szóban  forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve  másodpéldányának törlésével kapcsolatban. 

Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, amennyiben az adatkezelés szükséges 

∙ a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ∙ uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi  jogosítvány gyakorlásához; 

∙ közérdekből a népegészségügy területén; 

∙ közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból  szükséges, és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; ∙ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. 

Korlátozáshoz való jog 

Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ∙ az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

∙ az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, egyben kéri  felhasználásuk korlátozását; 

∙ Adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

∙ az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az Adatkezelő még vizsgálódik. 

A korlátozás alá vont személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben lehet  kezelni: 

∙ az érintett hozzájárulásával; 

∙ jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, 

∙ unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből. 

Adatkezelő a korlátozást kérő érintettet köteles a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, szerződés teljesítése vagy automatizált döntéshozatal  esetén jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait 

∙ megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban; ∙ más adatkezelőhöz továbbítani; 

∙ másik adatkezelőhöz közvetlenül továbbítani, ha ez technikailag megvalósítható. 

Érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, ha az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi  jog gyakorlása céljából történik. 

Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő által jogos  érdek alapján, és profilalkotással kapcsolatos adatkezelései ellen, különösen, ha a személyes  adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából  történik. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb harminc (30) napon belül  megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb  öt (5) napra Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. 

Ha Érintett tiltakozása jogosnak minősül, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további  adatfelvételt és adattovábbítást – megszünteti, az adatokat zárolja, és mindenkit értesít a  tiltakozásról és annak következményeiről, akiknek az adat továbbításra került, és akik  intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az Érintett Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult a döntés közlésétől vagy  a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulni. 

Általános értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden olyan helyesbítésről, törlésről,  tiltakozásról vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot  közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az  Érintettet, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

Jogérvényesítési lehetőségek 

Kérdések, észrevételek, kérelmek és panaszok kezelése esetén az Érintettek, jogaik  érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken: 

HALZÓNA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

8651 Balatonszabadi, Külsőhegy 7. 

+36 30 562 1035 

info@horizonbalaton.hu 

Jogorvoslat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400 

Faxszám: +36 1 391 1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: https://www.naih.hu 

Online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html 

Bírósági jogérvényesítés 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az  Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai  alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett  választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a  törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy  konzultáljon ügyvéddel.