fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Kedves weblap látogató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő tulajdonában található https://halzona-balatonszabadi.hu/  címen elérhető honlapján az oldal biztonságos működésének biztosítása, a felhasználói élmény javítása, látogatottsági statisztikák készítése, valamint marketing tevékenységünk támogatása érdekében sütiket (cookie-kat) alkalmazunk.

Adatkezelő adatai:

Cégnév:          HALZÓNA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 14 09 314610
Székhely: 8651 Balatonszabadi, Külsőhegy 0148/11. hrsz.
Adószám: 25160015-2-14
Weboldal: https://halzona-balatonszabadi.hu/
E-mail: info@horizonbalaton.hu
Telefon: +36 30 562-1035
Törvényes képviselő: Horváth Ádám István ügyvezető

Jelen tájékoztatóban használt fogalmak és rendelkezések összhangban vannak az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásaival.

Definíciók:

Érintett (jelen tájékoztatóban weblap látogató): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Süti: az Érintettek számítógépére mentett kis fájl, amely megkönnyíti a meglátogatott webhelyeken alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását.

Részletes süti adatkezelés

A süti neve/azonosítója: _ga
Süti szolgáltató: Google Analytics
A süti célja: A Google Analytics által telepített _ga cookie kiszámítja a látogatói, munkamenet- és kampány adatokat, valamint nyomon követi a webhely használatát a webhely analitikai jelentése számára. A süti névtelenül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 2 évig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-others
Süti szolgáltató: WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-analytics
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-performance
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-functional
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-necessary
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: viewed_cookie_policy
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: A cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be, és arra szolgál, hogy tárolja, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához. Nem tárol semmilyen személyes adatot.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelő vagy más jogos érdeke
Megőrzési idő: 11 hónapig
A süti neve/azonosítója: CookieLawInfoConsent
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: A sütik használatához megadott hozzájárulások összegzésének tárolására szolgáló süti.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 1 évig
A süti neve/azonosítója: _ga_JL6EY7V19M
Süti szolgáltató: Google Analytics
A süti célja: Ezt a sütit a Google Analytics telepíti. A süti a munkamenet megőrzésére szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 2 évig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-statisztika
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 1 évig
A süti neve/azonosítója: _fbp
Süti szolgáltató: Facebook
A süti célja:Ezt a sütit a Facebook állítja be, hogy a weboldal meglátogatása után hirdetéseket jelenítsen meg a Facebookon vagy a Facebook hirdetésekkel támogatott digitális platformon.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 3 hónapig
A süti neve/azonosítója: fr
Süti szolgáltató: Facebook
A süti célja:A Facebook ezt a sütit azért állítja be, hogy releváns hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak a felhasználói viselkedés nyomon követése révén az interneten, a Facebook pixellel vagy Facebook Social Pluginnal rendelkező oldalakon.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 3 hónapig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-marketing
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 1 évig
A süti neve/azonosítója: cookielawinfo-checkbox-teljesitmeny
Süti szolgáltató:  WebToffee
A süti célja: Ezt a sütit a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. A süti a felhasználói hozzájárulás tárolására szolgál.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett önkéntes hozzájárulása
Megőrzési idő: 1 évig

 A külsős partnertől származó sütikkel kapcsolatos adatkezeléseket az adott partner hatályos adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

Az Érintett jogai

Tájékoztatási jog

Az Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Az Érintett

Hozzáférési jog

Az Érintett benyújtott kérelmére, amennyiben a tájékoztatás törvény alapján nem tagadható meg, Adatkezelő tájékoztatást ad Érintettre vonatkozóan

Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog

Érintett kérésére Adatkezelő köteles helyesbíteni a rá vonatkozó, valóságnak nem megfelelő, pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett kérheti a hiányos személyes adatok – akár kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése nem végezhető el, Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, és az adatkezelési műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

Amennyiben adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatkezelést megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket és technikai intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésével kapcsolatban.

Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, amennyiben az adatkezelés szükséges

Korlátozáshoz való jog

Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza a személyes adatok kezelését, ha

A korlátozás alá vont személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi esetekben lehet kezelni:

Adatkezelő a korlátozást kérő érintettet köteles a korlátozás feloldását megelőzően tájékoztatni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett önkéntes hozzájárulása, szerződés teljesítése vagy automatizált döntéshozatal esetén jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait

Érintett az adathordozhatóság jogával nem élhet, ha az adatkezelés közérdekű, vagy közhatalmi jog gyakorlása céljából történik.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő által jogos érdek alapján, és profilalkotással kapcsolatos adatkezelései ellen, különösen, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- vagy tudományos kutatás céljából történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb harminc (30) napon belül megvizsgálja, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti.

Ha Érintett tiltakozása jogosnak minősül, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást – megszünteti, az adatokat zárolja, és mindenkit értesít a tiltakozásról és annak következményeiről, akiknek az adat továbbításra került, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Érintett Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulni.

Általános értesítési kötelezettség

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden olyan helyesbítésről, törlésről, tiltakozásról vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Jogérvényesítési lehetőségek

Kérdések, észrevételek, kérelmek és panaszok kezelése esetén az Érintettek, jogaik érvényesítése érdekében az Adatkezelőhöz fordulhatnak, elsősorban az alábbi elérhetőségeken:

HALZÓNA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
8651 Balatonszabadi, Külsőhegy 0148/11. hrsz.
+36 30 562-1035
info@horizonbalaton.hu

Jogorvoslat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Faxszám: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu
Online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.